Category Archives: Udannelse

Vil regeringen have flere akademikere bag kassen i Netto?

Beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen har været ude med den mel­ding, at arbejds­løse aka­de­mi­kere skam godt kan søge arbejde i Netto, sam­ti­digt med at rege­rin­gen har den mål­sæt­ning i 2020 pla­nen, at flere skal være aka­de­mi­kere. Den situ­a­tion med­førte en del debat omkring stu­di­e­valg, ung­doms­ar­bejds­løs­hed og over­ud­dan­nelse, og nogle drog den kon­klu­sion, at vi uddan­ner for mange… Read More »